Skip to main content

Skip to Content

Report Bug

Dispute Resolution

Publications

 • Procedural Safeguards
  • Español (Spanish) - no incluye información revisada con respecto al año escolar extendido (ESY). Esta información se añadirá una vez que el proceso de traducción ha sido finalizado.
  • Việt (Vietnamese) - không bao gồm thông tin sửa đổi về Extended Trường (ESY). Những thông tin này sẽ được bổ sung sau khi quá trình dịch đã được hoàn tất.
  • العربية (Arabic) -
  • لا يتضمن معلومات منقحة بخصوص العام الدراسي الممتد (ESY). ستتم إضافة هذه المعلومات بمجرد الانتهاء من عملية الترجمة 
  • ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) - 
   ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ (ESY) ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
  • Simplified Chinese - 
   不包括有关延长学年 (ESY) 的修订信息。 翻译过程完成后将添加此信息
   
  • 繁體中文(Traditional Chinese) - 
   不包括有關延長學年 (ESY) 的修訂資訊。 翻譯過程完成後將添加此訊息
   
 • Due Process Hearing Decisions

Forms

Resources

 

Parent Hotline

1-877-544-0408